Aibek Yergozhayev

Aibek Yergozhayev – Advanced Ruby Developer

Almaty, Kazakhstan

Hleb Stsibla

Hleb Stsibla – Advanced Ruby Developer

Almaty, Kazakhstan

Javascript / Ruby / Ruby on Rails developer